หน้าหลัก | Admin

 
 
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติผู้อำนวยการ
ข้อมูลติดต่อ
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ประวัติความเป็นมา
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
วัตถุประสงค์
บุคลากรโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา 2560
ประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการปี 2561
เผยแพร่ผลงานระดับปฐมวัยภาพสามมิติ (Pop-up)
เผยแพร่ผลงานวิชาคณิตศาสตร์

 

   
มีคุณธรรม นำความรู้ เชิดชูพระปณิธาน สืบสานสายใยรัก

  : :    ข้อมูลโรงเรียน ประวัติผู้อำนวยการ     24-02-2015 19:05
   
 

 รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ประวัติส่วนตัว

          นางเนาวรัตน์  ขจรเดชะ เกิดเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2519 อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ได้สมรสกับนายเจษฎาพร ขจรเดชะ จบการศึกษาปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีบุตรด้วยกัน 2 คน คือ

คนที่ 1 เด็กหญิงวรานิษฐ์  ขจรเดชะ เกิดวันที่ 23 ธันวาคม 2551 กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

คนที่ 2 เด็กชายกิตติ์ธเนศ  ขจรเดชะ เกิดวันที่ 22 ตุลาคม 2557 กำลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนธรรมภิรักษ์ธนบุรี

ประวัติการศึกษา

          ปริญญาตรี  ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขาจิตวิทยาและการแนะแนว

          ปริญญาโท  การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว

          ปริญญาโท  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ประวัติการรับราชการ

          15 ธ.ค. 2543   อาจารย์ 1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตราด

          24 ก.พ. 2548   ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตราด

          16 ก.พ. 2548   ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี

          18 มิ.ย. 2552   ครู โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

          28 พ.ย. 2556   ครูชำนาญการ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

17 มิ.ย. 2558   รองผู้อำนวการโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)

27 ต.ค. 2559   รองผู้อำนวการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ